fbpx
Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

1. Postanowienia ogólne

1.1. Regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w szkoleniach organizowanych przez firmę Vethink Academy.

1.2. Uczestnikiem szkolenia może być każda osoba, która dokonała rejestracji i opłaciła koszt uczestnictwa.

1.3. Firma Vethink Academy zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie. O wszelkich zmianach uczestnicy zostaną poinformowani za pośrednictwem strony internetowej oraz e-mailowo.

2. Rejestracja i płatności

2.1. Rejestracja na szkolenie odbywa się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej firmy Vethink Academy.

2.2. Po zarejestrowaniu uczestnik otrzyma potwierdzenie rejestracji wraz z informacjami dotyczącymi płatności.

2.3. Płatności za szkolenie należy dokonać w terminie wskazanym w potwierdzeniu rejestracji.

2.4. W przypadku braku płatności w wyznaczonym terminie, firma Vethink Academy zastrzega sobie prawo do anulowania rejestracji.

3. Odwołanie uczestnictwa i zwroty

3.1. Uczestnik może odwołać swoje uczestnictwo w szkoleniu na 14 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia, wysyłając pisemne oświadczenie na adres e-mail firmy Vethink Academy: monika.manka@vethink.eu.

3.2. W przypadku odwołania uczestnictwa na 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia, uczestnikowi przysługuje zwrot 50% opłaty.

3.3. W przypadku odwołania uczestnictwa na mniej niż 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia, zwrot opłaty nie przysługuje.

4. Zmiany w harmonogramie szkoleń

4.1. Firma Vethink Academy zastrzega sobie prawo do zmiany terminu, miejsca lub trenera szkolenia z przyczyn niezależnych od organizatora.

4.2. O wszelkich zmianach uczestnicy zostaną poinformowani niezwłocznie za pośrednictwem wiadomości e-mail.

4.3. W przypadku zmiany terminu szkolenia, uczestnik ma prawo zrezygnować z uczestnictwa i otrzymać pełny zwrot opłaty.

5. Prawa i obowiązki uczestników

5.1. Uczestnik jest zobowiązany do przestrzegania zasad porządku i bezpieczeństwa obowiązujących w miejscu szkolenia.

5.2. Uczestnik zobowiązany jest do uczestnictwa w szkoleniu w sposób aktywny i zaangażowany.

5.3. Uczestnik ma prawo do korzystania z materiałów szkoleniowych udostępnionych przez firmę Vethink Academy wyłącznie na własne potrzeby edukacyjne.

6. Reklamacje

6.1. Reklamacje dotyczące szkoleń należy zgłaszać pisemnie na adres e-mail firmy Vethink Academy w terminie 14 dni od daty zakończenia szkolenia.

6.2. Firma Vethink Academy zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni roboczych od daty jej otrzymania.

6.3. W przypadku uznania reklamacji, firma Vethink Academy podejmie odpowiednie działania naprawcze zgodnie z Procedurą zgłaszania reklamacji.

7. Ochrona danych osobowych

7.1. Firma Vethink Academy przetwarza dane osobowe uczestników zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa o ochronie danych osobowych.

7.2. Dane osobowe uczestników są wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji szkolenia i nie będą udostępniane osobom trzecim bez zgody uczestnika.

7.3. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

8. Postanowienia końcowe

8.1. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego publikacji na stronie internetowej firmy Vethink Academy – www.vethink.eu.

8.2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy Kodeksu cywilnego.

8.3. Wszelkie spory wynikłe na tle realizacji usług szkoleniowych będą rozstrzygane polubownie, a w przypadku braku porozumienia przez właściwy sąd powszechny.


Kontakt:

Vethink Academy

ul. Jarzębinowa 24

11-034 Stawiguda

E-mail: monika.manka@vethink.eu

Telefon: +48 787 071 953

Porozmawiajmy! – bezpłatna konsultacja

Czas trwania: 15-30 minut
Podczas rozmowy zapytamy o to, z czym borykasz się Ty lub Twój zespół. Dzięki temu dopasujemy do tych potrzeb tematykę, narzędzia oraz eksperta. 

  Naszą misją jest podnoszenie jakości życia zespołów weterynaryjnych.

  Adres

  Clinic Invest
  ul. Jarzębinowa 24
  11-034 Stawiguda

  Kontakt

  +48 787 071 953

  Vethink © 2024. Wszelkie prawa zastrzeżone