fbpx
Skip to content Skip to footer

KONKURS KONGRES PSLWMZ

Z okazji XXXI Międzynarodowego Kongresu Medycyny Weterynaryjnej Małych Zwierząt PSLWMZ, który odbywa się w dniach 17-19 listopada 2023 r. w Łodzi, przygotowaliśmy dla Was konkurs.

 

WEŹ UDZIAŁ W KONKURSIE I WYGRAJ SESJĘ TRENINGU MENTALNEGO LUB DORADZTWA BIZNESOWEGO Z EKSPERTEM VETHINK ACADEMY

ABY WZIĄĆ UDZIAŁ W KONKURSIE WYSTARCZY ODPOWIEDZIEĆ NA PYTANIE KONKURSOWE I PRZESŁAĆ ODPOWIEDŹ ZA POMOCĄ PONIŻSZEGO FORMULARZA 

Dlaczego warto wziąć udział?

Postaw na swój rozwój: Z naszą pomocą określisz kierunek dalszego rozwoju zawodowego i rozwoju personalnego jako lekarz weterynarii. 

Jest to wyjątkowa okazja: Uzyskaj dostęp do specjalistów, którzy z wyczuciem i zaangażowaniem pomogą Ci znaleźć nową perspektywę.

Samoświadomość: Zwycięska odpowiedź zostanie nagrodzona, ale dla każdego kto weźmie udział w konkursie jest to idealna okazja do zastanowienia się nad tym, jaką rolę w pracy lekarza weterynarii odgrywa komunikacja. 

PYATNIE KONKURSOWE

Skuteczna komunikacja jest kluczem do budowania zaufania zarówno z właścicielami zwierząt, jak i współpracownikami.

Podziel się przykładem ze swojego doświadczenia zawodowego, gdzie Twoim zdaniem umiejętności komunikacyjne odegrały kluczową rolę.

A teraz:

 Wpisz odpowiedź na pytanie konkursowe wraz ze swoimi danymi w poniższym formularzu

 Prześlij swoje zgłoszenie do 19.11. 2023 do godziny 23:59.

 Najciekawsza odpowiedź zostanie nagrodzona! Wyniki ogłosimy w naszych social mediach do 25.11.2023 r.

 Zapoznaj się z regulaminem konkursu, który znajduje się poniżej

Aby wypełnić ten formularz, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce.
Pole akceptacji
Pole akceptacji
Pole akceptacji
Administratorem danych jest Clinic Invest Spółka z o.o. z siedzibą w Stawigudzie przy ul. Jarzębinowej 24.
Możesz zgłosić sprzeciw wobec otrzymywania informacji handlowych drogą elektroniczną w każdej chwili pisząc na edu@vethink.eu. Jeżeli podałeś swój numer telefonu, ale zdecydujesz się odwołać swoją zgodę na komunikację tym kanałem, również napisz na edu@vethink.eu. Masz także prawo: dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia, a także złożenia skargi dotyczącej przetwarzania danych. Pełna informacja o regułach przetwarzania Twoich danych dostępna jest w zakładce Polityką Prywatności.
Regulamin konkursu "Kongres PSLWMZ"

(dalej: Regulamin)

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1. Organizatorem konkursu „Kongres PSLWMZ” (dalej: Konkurs) jest Clinic Invest Spółka z o.o. z siedzibą w Stawigudzie przy ul. Jarzębinowej 24, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Olsztyn, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000931300, numer identyfikacji podatkowej NIP: 739-396-05-09,  (dalej: Organizator).
1.2. Konkurs trwa w dniach 17.11.2023 od godziny 10:00 do 19.11.2023 r.  do godziny 23:59– jest to okres, w którym można przesłać zgłoszenie do Konkursu (dalej: Okres zgłoszeń).
Czynności związane z wydawaniem nagród i rozpatrywaniem ewentualnych reklamacji zostaną zakończone do dnia 9.12.2023 r.
1.3. Zgłoszenia do Konkursu przyjmowane są za pośrednictwem formularza na stronie www (dalej: Strona internetowa Konkursu) oraz za pomocą kuponów papierowych, które są rozdawane uczestnikom XXXI Międzynarodowego Kongresu Medycyny Weterynaryjnej Małych Zwierząt PSLWMZ 17-19 listopada 2023 r. w Łodzi w Centrum Kongresowym DoubleTree by Hilton. Szczegółowe informacje dotyczące Konkursu, w tym Regulamin udostępniane są na Stronie internetowej Konkursu > https://vethink.eu/konkurs-mininawyk.
1.4. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
2. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
2.1. Uczestnikiem Konkursu może być pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która ma miejsce zamieszkania na terenie Polski (dalej: Uczestnik).
2.2. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu, a także członkowie najbliższych rodzin tych osób. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, rodziców, małżonków, krewnych i powinowatych drugiego stopnia i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
2.3. Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny, a Uczestnik może zrezygnować z niego w każdym czasie poprzez  przesłanie  własnoręcznie podpisanego oświadczenia w formie skanu lub czytelnego zdjęcia na adres e-mail edu@vethink.eu.
2.4. Zgłoszenie w Konkursie musi być dokonane w sposób wskazany w Regulaminie. Niespełnienie któregokolwiek z warunków zgłoszenia spowoduje jego nieważność.
2.5. Uczestnik poprzez dokonanie zgłoszenia do Konkursu oświadcza, że:
2.5.1. jest autorem wszelkich utworów w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jakie zgłasza w ramach odpowiedzi na pytanie konkursowe i dysponuje autorskimi prawami majątkowymi do utworów zgłaszanych w odpowiedzi na pytanie konkursowe;
2.5.2. powstałe w związku z Konkursem utwory nie naruszają w żaden sposób przepisów obowiązującego prawa ani jakichkolwiek praw lub dóbr osobistych osób trzecich i że jego autorskie prawa majątkowe do tych utworów nie są w jakimkolwiek zakresie ograniczone lub obciążone;
2.5.3. ponosi pełną odpowiedzialność prawną wobec Organizatora za niezgodność z prawdą oświadczeń określonych powyżej i zwalnia Organizatora z jakiejkolwiek odpowiedzialności w zakresie objętym ww. oświadczeniami, w szczególności w przypadku wystąpienia osób trzecich z roszczeniami wynikającymi z naruszenia przysługujących im praw.
2.6. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnik spełnia warunki określone w Regulaminie. Weryfikacja, o której mowa powyżej, będzie dokonana przez Komisję Konkursową. Niespełnienie warunków wynikających z Regulaminu lub nieuzasadniona odmowa spełnienia powyższych żądań po przeprowadzeniu przez Organizatora postępowania wyjaśniającego, może spowodować brak pozytywnej weryfikacji zgłoszenia konkursowego danego Uczestnika z jednoczesnym wygaśnięciem prawa do nagrody.
2.7. Uprawnienia wynikające z uczestnictwa w Konkursie nie mogą być przeniesione przez Uczestnika na osobę trzecią.
3. ZASADY KONKURSU
3.1. Rywalizacja konkursowa polega na przygotowaniu i przesłaniu autorskiej odpowiedzi na zadanie konkursowe: „Podziel się przykładem ze swojego doświadczenia zawodowego, gdzie Twoim zdaniem umiejętności komunikacyjne odegrały kluczową rolę.” (dalej: Odpowiedź).
3.2. Aby zgłosić się do Konkursu Uczestnik w Okresie zgłoszeń powinien wejść na Stronę internetową Konkursu oraz wypełnić formularz zgłoszeniowy lub oddać wypełniony kupon zgłoszeniowy na stoisku Vethink Academy lub Azan na Kongresie w dniach 17-19.11.2023 r.
3.3. Prawidłowo wypełniony formularz zgłoszeniowy wymaga od Uczestnika:
3.3.1. podania adresu e-mail oraz numeru telefonu,
3.3.2. podania własnej propozycji Odpowiedzi oraz
3.3.3. zaznaczenia oświadczenia o zapoznaniu się z Regulaminem oraz akceptacją jego treści. W ramach formularza zgłoszeniowego wymagane jest również wyrażenie zgody na otrzymywanie komunikatów marketingowych dotyczących oferty Vethink Academy na podane dane osobowe (adres e-mail lub numer telefonu). Zgoda ta jest w pełni dobrowolna, a jej niewyrażenie nie wpływa na możliwość wzięcia udziału w Konkursie.
3.4 Organizator w dalszej kolejności weryfikuje treść zgłoszenia pod kątem jego zgodności z Regulaminem. Uczestnicy powinni bieżąco śledzić folder swojej skrzynki odbiorczej, w tym również folder „SPAM” – na wypadek, gdyby ww. wiadomość została zakwalifikowana przez filtr skrzynki mailowej do tego folderu. 
3.5.1. powinno być wynikiem osobistej twórczości Uczestnika;
3.5.2. nie może zawierać treści obraźliwych, obscenicznych, rasistowskich, naruszających powszechnie uznane normy społeczne, a także treści sprzecznych z prawem;
3.5.3. nie może naruszać praw osób trzecich, w tym w szczególności dóbr osobistych i praw autorskich;
3.5.4. nie może naruszać w jakikolwiek inny sposób postanowień Regulaminu.
3.6. Jeden Uczestnik może przesłać w Konkursie tylko jedno zgłoszenie (Odpowiedź).
3.7. W przypadku, gdy Uczestnicy zgłoszą w ramach Konkursu identyczne lub istotnie podobne Odpowiedzi, które mogłyby zostać wybrane jako zwycięskie, nagroda zostanie przyznana temu Uczestnikowi, który wcześniej dokonał zgłoszenia (decyduje chwila otrzymania zgłoszenia przez Organizatora). Nie wyklucza to jednak prawa Uczestnika, któremu nie przyznano nagrody, do dochodzenia autorstwa swojej Odpowiedzi przeciw drugiemu Uczestnikowi na drodze sądowej.
4. NAGRODY
4.1. Do wygrania w Konkursie są następujące nagrody:

4.1.1. godzinna sesja on-line doradztwa biznesowego lub treningu mentalnego z ekspertem Vethink Academy o wartości jednostkowej 300 zł brutto zł (słownie: trzysta złotych) brutto (dalej: Nagroda I stopnia);
4.2. Szczegółowe informacje dotyczące realizacji Nagrody I stopnia, w tym zwłaszcza harmonogram kongresu dostępny jest na stronie: KONKURS KONGRES PSLWMZ – Vethink Academy

4.3. Zwycięzcy nie są zobowiązani do dokonywania żadnych samodzielnych rozliczeń podatkowych w związku z otrzymaniem nagrody, ponieważ wraz z nagrodą zostaje im przyznana dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości niezbędnej do pokrycia należnego podatku od wygranej w Konkursie. Dodatkowa nagroda pieniężna nie podlega wydaniu zwycięzcy, lecz zostanie potrącona przez Organizatora i przeznaczona na pokrycie należnego podatku dochodowego od osób fizycznych od wygranej w Konkursie w wysokości 10% wartości nagrody zgodnie z art. 41 ust. 4 i ust. 7 w zw. z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
5. ZASADY WYŁANIANIA ZWYCIĘZCÓW I PRZYZNAWANIA NAGRÓD
5.1. Zwycięzców Konkursu wyłoni jury składające się z przedstawicieli Organizatora (dalej: Jury). Jury dokona wyboru zwycięzców według własnego uznania, biorąc pod uwagę w szczególności następujące kryteria: oryginalność, wnikliwość, merytoryczność, estetyka i styl wypowiedzi. Jury wybierze jedno najlepsze zgłoszeni (Odpowiedzi) spośród wszystkich prawidłowo dostarczonych zgłoszeń w Konkursie .
5.2. Jury wybierze zwycięzcę do dnia 25.11.2023 r. spośród wszystkich prawidłowych zgłoszeń (Odpowiedzi), które zostały nadesłane w Konkursie. Zwycięzca Konkursu zostanie poinformowany o wygranej do dnia 29.11.2023 r. za pośrednictwem formularza lub kuponu zgłoszeniowego.
5.3. W terminie 3 dni roboczych od poinformowania o wygranej zgodnie z pkt 5.2
5.4. Regulaminu, zwycięzca zobowiązany jest w odpowiedzi na wiadomość Organizatora przesłać swoje dane niezbędne do wysyłki nagrody, tj. imię i nazwisko, nr PWZ oraz numer telefonu. Niespełnienie tego obowiązku skutkować będzie utratą prawa do otrzymania nagrody.

5.5. Nagrody wydane zostaną zwycięzcom najpóźniej do dnia 1.06.2023 r. i wysłane  elektronicznie, na adres wskazany przez zwycięzcę w wiadomości e-mail, o którym mowa w pkt 5.4. Regulaminu.
6. REKLAMACJE
6.1. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu można zgłaszać Organizatorowi w okresie jego trwania, jednakże nie później niż do 9.11.2023 r. (decyduje data doręczenia reklamacji do Organizatora). Reklamacje doręczone do Organizatora po tym terminie nie będą rozpatrywane.
6.2. Zgłoszenie reklamacyjne należy wysłać  mailowo na adres edu@vethink.eu w temacie: Reklamacja – konkurs „Kongres PSLWMZ”.
6.3. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko Uczestnika,  numer telefonu, jak również wskazanie przyczyny reklamacji i żądanie określonego zachowania się przez Organizatora.
6.4. Osoba składająca reklamację zostanie poinformowana o sposobie rozstrzygnięcia reklamacji w terminie 7 dni od daty dostarczenia reklamacji Organizatorowi w analogiczny sposób, w jaki przesłała reklamację, tj. mailowo. Organizator może ponadto powiadomić o rozstrzygnięciu reklamacji telefonicznie (jeśli Uczestnik podał swój numer telefonu).
6.5. Postępowanie reklamacyjne jest dobrowolne, nie wyłącza prawa Uczestnika do niezależnego od postępowania reklamacyjnego dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.
7. DANE OSOBOWE
7.1. Dane osobowe Uczestników Konkursu są przetwarzane na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa z zakresu ochrony danych osobowych, w tym zwłaszcza rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
7.2. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Clinic Invest Spółka z o.o. z siedzibą w Stawigudzie przy ul. Jarzębinowej 24 (kontakt do inspektora ochrony danych: edu@vethink.eu).
7.3. Dane osobowe Uczestników przetwarzane są w celu przeprowadzenia Konkursu i realizacji postanowień jego Regulaminu.
7.4. Więcej informacji o regułach przetwarzania danych osobowych w związku z przeprowadzaniem Konkursu znajduje się w załączniku do Regulaminu.
8. WAŻNE ZASTRZEŻENIA I POSTANOWIENIA KOŃCOWE
8.1. W każdym przypadku naruszenia postanowień Regulaminu przez Uczestnika Organizator uprawniony jest do wykluczenia go z udziału w Konkursie. Organizator ma prawo do wykluczenia Uczestników, którzy w szczególności:

8.1.1. prowadzą działania sprzeczne z prawem, a w szczególności, gdy godzą swym zachowaniem w interesy osób trzecich;
8.1.2. prowadzą jakiekolwiek działania, które mają na celu obejście Regulaminu lub zabezpieczeń lub zasad funkcjonowania Konkursu, po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego potwierdzającego ww. przypuszczenie.
8.2. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność prawną wobec Organizatora tytułu niezgodności z prawdą oświadczenia określonego w pkt 2.5. Regulaminu i zobowiązany jest zwolnić Organizatora od jakiejkolwiek odpowiedzialności w zakresie objętym tym oświadczeniem, w szczególności w przypadku wystąpienia, w tym także na drodze sądowej, osób trzecich z roszczeniami wynikającymi z naruszenia przysługujących im praw, a także naprawić szkody i zwrócić koszty poniesione przez Organizatora w związku z takimi roszczeniami osób trzecich.
8.3. Zwycięzcom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagród, sposobu ich wydania ani otrzymania ich ekwiwalentu pieniężnego. Nagrody nieodebrane w terminie z winy zwycięzcy oraz nagrody osób wykluczonych z udziału w Konkursie, po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, pozostają własnością Organizatora.
8.4. Konkurs nie jest grą losową, zakładem wzajemnym, grą w karty ani grą na automatach, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach losowych.
8.5. Konkurs realizowany jest przez Organizatora jako przyrzeczenie publiczne w rozumieniu art. 919-921 Kodeksu cywilnego. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego i innych ustaw.
8.6. Regulamin Konkursu jest jawny i dostępny na Stronie internetowej Konkursu, jak również może zostać udostępniony w wersji elektronicznej i przesłany na wskazany adres e-mail na żądanie Uczestnika.
8.7. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu i warunków Konkursie w okresie jej trwania, jeżeli jest to uzasadnione celem Konkursu i nie wpłynie na pogorszenie warunków uczestnictwa, z tym, że zmiany te nie mogą naruszać praw już nabytych przez Uczestników. Przykładem powyższej zmiany Regulaminu jest zwiększenie puli nagród przewidzianych do wydania w Konkursie. Wszyscy Uczestnicy zostaną powiadomieni o zmianie Regulaminu poprzez opublikowanie jego zmian na Stronie internetowej Konkursu oraz wiadomość wysłaną na adresy e-mail podane w formularzach zgłoszeniowych.
8.8. Za dni robocze w rozumieniu Regulaminu uznaje się dni kalendarzowe, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy oraz weekendów. 

Porozmawiajmy! – bezpłatna konsultacja

Czas trwania: 15-30 minut
Podczas rozmowy zapytamy o to, z czym borykasz się Ty lub Twój zespół. Dzięki temu dopasujemy do tych potrzeb tematykę, narzędzia oraz eksperta. 

  Naszą misją jest podnoszenie jakości życia zespołów weterynaryjnych.

  Adres

  Clinic Invest
  ul. Jarzębinowa 24
  11-034 Stawiguda

  Kontakt

  +48 787 071 953

  Vethink © 2024. Wszelkie prawa zastrzeżone